Statut
                                    Polskiej Szkoły Sobotniej 
                                 w Weston-super-Mare


  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
                                                      
                                                                § 1
     
1.Polska Szkoła Sobotnia w Weston-super-Mare jest instytucją edukacyjno- wychowawczą mającą na celu nauczanie jezyka polskiego, historii i geografii Polski, wychowanie uczniów w duchu polskiej tradycji oraz rozpowszechnianie polskiej kultury i polskich zwyczajów.    
2. Podstawą prawną działania w/w szkoły jest niniejszy statut.  
3. Szkoła mieści się w budynku Bournville Primary School w Weston-super-Mare przy Selworthy Road, BS23 3ST.
4. Szkoła została ujeta w rejestrze szkół Polskiej Macierzy Szkolnej. 
                                                    

                                                                 § 2  

1. W sklad Polskiej Szkoly Sobotniej w Weston-super-Mare wchodzi grupa żłobkowa i przedszkolna, klasy od „O” do klasy szóstej szkoły podstawowej oraz klasy od pierwszej do klasy trzeciej gimnazjalnej włącznie.  
2. Rodzaje przedmiotów ustala dyrektor szkoły w  porozumieniu z radą pedagogiczną, uwzględniając przy tym potrzeby dzieci i młodzieży, sugestie rodziców oraz możliwości szkoły.    
3. Programy nauczania przedmiotów ustala się dla grupy uczniów biorąc pod uwagę zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły.  
4. W ramach kształcenia uczeń realizuje wszystkie zajęcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania.  
5. Każdy uczeń szkoły, po osiągnięciu określonego wieku, przystępuje do wewnątrzszkolnego sprawdzianu kończącego klasę szóstą oraz trzecią gimnazjalną.   
6. Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwa promocyjne.  
7. Uczeń kończący klasę szóstą oraz trzecią gimnazjalną otrzymuje dodatkowo certyfikat z wynikiem osiągniętym w wewnątrzszkolnym egzaminie końcowym.
   
 
 II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

                                                                 § 1  


1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności:      
 a)w ramach przedmiotów objętych programem nauczania [nauczanie zintegrowane, język polski, historia, geografia, religia (fakultatywnie), język angielski (w planach).      
 b)niezbędnych do przystąpienia do egzaminów egzaminów  państwowych z  języka  polskiego na poziomach AS  i AL Level oraz GCSE,      
 c)pomocnych w przypadku kontynuowania edukacji w Polsce.  
2. Kształcenie w Polskiej Szkole Sobotniej w W-s-M pozwala uczniom zdobyć wiedzę i umiejętności konieczne do odnalezienia się we współczesnym świecie.   
3. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny zwłaszcza w rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia szeroko pojętej odpowiedzialności za siebie i inne osoby, poszanowania cudzej własności i odmienności postaw oraz poglądów. 
4. Polska Szkoła Sobotnia w W-s-M promuje postawę patriotyczną oraz pielęgnuje  polskie dziedzictwo kulturowe przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 
5. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego wszechstronnego  rozwoju, przygotowuje go do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 
6. Poprzez współpracę z organizacjami polonijnymi , placówka umożliwia rozwój poczucia więzi ze środowiskiem polonijnym w Anglii i na Wyspach Brytyjskich. 
7. Szkoła organizuje konkursy przedmiotowe oraz imprezy kulturalne.     
 
 
III.  ORGANY  SZKOŁY  

                                                                 § 1 


1. Organami szkoły są:
 a)dyrektor szkoły,
 b)rada  pedagogiczna,
 c)rada rodziców, która składa się z zarządu oraz członków zwyczajnych,
 d)samorząd uczniowski.


                                                                § 2 

      
                                                           Dyrektor: 


 a) Szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.       
 b) Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
  -  kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz, 
  - sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
  - przewodniczenie radzie pedagogicznej, 
  - sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków  harmonijnego rozwoju psychologicznego,
  - tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
  - egzekwowanie przestrzegania praw uczniów i pracowników szkoły, 
  - opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły  (roczny plan pracy, arkusz organizacyjny szkoły, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną),  
  -  opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,
 c)Dyrektor decyduje w sprawach oceny pracy nauczycieli, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych  pracowników  szkoły. 
 d)Dyrektor szkoły w swoich zadaniach współpracuje z radą pedagogiczną, zarządem rady rodziców i samorządem uczniowskim.  
 
 
                                                                § 3 

                                                   Rada pedagogiczna  
 
1. Radę pedagogiczną stanowią nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

2. Rada pedagogiczna opracowuje i wnioskuje  uchwały w sprawach  związanych z realizacją działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej szkoły. Do przyjęcia uchwały konieczna jest obecność dwóch z trzech członków zarządu szkoły. Jednym z nich musi być zawsze dyrektor szkoły.  
3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
    
  • zatwierdzenie planów pracy szkoły,
  • zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmowanie uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów. 


4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności organizację pracy szkoły,  w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i dodatkowych.  
5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.   
6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków oraz dwóch z trzech członków zarządu szkoły. Jednym z nich musi być zawsze dyrektor szkoły.  
7. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych niezgodnie z przepisami prawa.  
8. Wszyscy uczestniczący w posiedzeniu rady pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej.  
9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.   
10. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 
                                                                § 4

 
                                                       Rada rodziców 

 
1. Rada rodziców powoływana jest spośród wszystkich rodziców uczniów  uczęszczających do szkoły.  
2. Rada rodziców składa się z zarządu i członków zwyczajnych.  
3. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  
4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.  
5. Raz w miesiącu odbywa się w szkole dyżur wytypowanego przez radę rodziców jej członka, który przyjmuje od rodziców opinie i wnioski.  
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców oraz innych źródeł (na przykład od sponsorów). Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin tej rady.  
7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.


                                                                § 5 

 
                                                 Samorząd uczniowski

  
1. Wszyscy uczniowie tworzą społeczność uczniowską spośród której, na drodze tajnego głosowania, wyłoniony zostaje samorząd szkolny.
  
2. W każdej klasie działa samorząd klasowy, który uczestniczy w zebraniach samorządu szkolnego.