REGULAMIN UCZNIA POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ w Weston-super-Mare

   I. Obowiazki ucznia obejmuja

1.stałe pogłębianie wiedzy, systematyczna nauka i aktywność na lekcjach;
2.regularne uczęszczanie do szkoły i punktualność;
3.posiadanie niezbędnych do nauki podręczników, ćwiczeń, zeszytów i innych pomocy;
4.dbałość o bezpieczeństwo swoje oraz otoczenia;
5.przestrzeganie zasad kultury;
6.zapoznanie się z regulaminem korzystania z pomieszczeń znajdujących się na         terenie szkoły  i jego bezwzględne respektowanie podczas pobytu w szkole; 
7.pisemne usprawiedliwianie nieobecności w pierwszą sobotę po powrocie do szkoły; 
8.przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły. 

   II. Prawa ucznia 

Uczeń ma prawo do  
1.wyrażania opinii, przekonań dotyczących życia szkoły, osobiście lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli w samorządzie uczniowskim; 
2.sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny; 
3.wcześniejszej informacji o pracy kontrolnej obejmującej materiał z danego działu i domagania się tylko jednego sprawdzianu w danym dniu (kartkówka nie musi być zapowiedziana,  ich ilość w ciągu dnia  jest ograniczona do dwóch; kartkówka może obejmować materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji); 
4.dodatkowego wyjaśnienia i pomocy w nauce ze strony nauczyciela, w razie potrzeby, jeżeli taka istnieje i jest uzasadniona;   


     III. Nagrody i kary 

1. Uczeń  może być nagrodzony za 
 a.osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza program  nauczania,    
 b.bardzo dobre wyniki w nauce (średnia powyżej ocen 4,75 i przynajmniej dobre    zachowanie),
 c.pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły;            
2. Stosuje się następujące rodzaje nagród 
 a.pochwala udzielona przez wychowawcę;
 b.pochwała udzielona przez dyrektora szkoły;
 c.dyplom i nagroda książkowa;
 d.świadectwo z wyróżnieniem dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum;
 e.odznaka wzorowego ucznia dla uczniów klas I- III lub dyplom gratulacyjny. 
3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim. 
4. Uczeń podlega karze za 
 a.naruszenie wspólnego dobra i godności osobistej; 
 b.agresywne zachowanie się w szkole i poza nią; 
 c.niszczenie mienia szkolnego, wandalizm (w przypadku szkód materialnych, kosztami naprawy obciążeni są Rodzice ucznia);
 d.rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju czynników patologii społecznej; 
 e.naruszenie nietykalności cielesnej. 

5. Stosuje się następujące wymiary kar 
 a.upomnienie wychowawcy na forum klasy; 
b.wpis do zeszytu i list do rodziców opiekunów;
 c.wezwanie rodziców i pouczenie ucznia w ich obecności. wykonanie kary może zostać zawieszone na okres próbny, jeżeli uczeń uzyskał poręczenie samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej, rady rodziców;
 d.Zawieszenie ucznia na określony czas;
 e.usunięcie z listy uczniów (decyzja podejmowana jest podczas specjalnego zebrania dyrekcji, rady pedagogicznej i rady rodziców)


   IV. Zakazy Uczniom zabrania się 


1.opuszczania terenu szkoły podczas przerw (z wyjątkiem uczniów, którzy ukończyli 16 lat);
2.przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych jak zapalniczki, ostre przedmioty, zapałki;
3.posiadania produktów toksycznych i szkodliwych dla zdrowia jak papierosy, alkohol, środki odurzające; 
4.wprowadzania na teren szkoły osób trzecich;
5.wnoszenia na teren szkoły  aparatów fotograficznych oraz wartościowych przedmiotów elektronicznych (iPod, MP34 itp.)
6.używania telefonów komórkowych w szkole;
7.używania rzeczy stanowiących własność uczniów i nauczycieli Bournville Primary School;
8.korzystania z tablic i innych sprzętów szkolnych  pod nieobecność nauczyciela;
9.palenia na terenie szkoły;
10.gry w piłkę w budynku szkoły;  


   V. Kontakty z rodzicami 


1.Rodzice uczniów mają prawo uzyskać pełną informację o postępach w nauce i zachowaniu na spotkaniach- wywiadówkach odbywających się co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego;
2.Przedstawicielem ogółu rodziców jest rada rodziców, która działa na mocy odrębnych przepisów;
3.Rodzice zobowiązani są do
 a.wprowadzenia dziecka do budynku szkoły, oddania dziecka pod opiekę nauczycielom i zapoznania się z wywieszonymi, przy drzwiach wejsciowych  informacjami;
 b.punktualnego przyprowadzania i odbierania ucznia;
 c.zaopatrzenia dziecko w wystarczającą na czas pobytu w szkole ilością jedzenia i picia;
 d.wystawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności ucznia;
 e.wyrażenia pisemnej zgody na samodzielny powrót ucznia do domu (dotyczy wyłącznie uczniów powyżej 10 roku życia) w danym dniu;
 f.pisemnego poinformowania szkoły o planowanej, dłuższej nieobecności ucznia       (Trwająca ponad miesiąc nieobecność ucznia w szkole przy jednoczesnym braku        kontaktu z dyrekcją szkoły ze strony rodziców opiekunów skutkuje usunięciem ucznia        z listy uczniów.);
 g.regularnego opłacania czesnego w podanych dniach i godzinach;
 h.systematycznego odwiedzania strony internetowej www.polska-szkola-weston-super-mare.weebly.com  i  zapoznawania się z informacjami tam zamieszczonymi. 
SZKOŁA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA  NIEDOINFORMOWANIE RODZICÓW OPIEKUNÓW WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA OBOWIĄZKU ZAPOZNAWANIA SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZANYMI NA DRZWIACH SZKOŁY I NA STRONIE INTERNETOWEJ.  
SZKOŁA I STOWARZYSZENIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZNISZCZENIE, ZAGUBIENIE LUB KRADZIEŻ PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH  (TELEFONY KOMÓRKOWE, PIENIĄDZE, BIŻUTERIA ITP.) NA TERENIE PLACÓWKI I POZA NIĄ (W TRAKCIE UROCZYSTOŚCI, IMPREZ ITD.).