INFORMACJA O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH ORAZ
SPOSOBACH SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

1. Przedmiot język polski
2. Klasa szósta
3. Tygodniowy wymiar godzin 2 (dla porównania-w szkole w Polsce-5)
4. Numer programu /data zatwierdzenia DKW – 4014 – 34/99
5. Rozkład materiału /główne wymagania edukacyjne

1. Doskonalenie różnych form wypowiedzi ustnej i pisemnej.
 a. powitania i pożegnania, intencja wypowiedzi, opowiadanie ustne i pisemne.
 b. Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych gatunków literackich: bajka, powieść, baśń,
legenda, mit
 c. Rozpoznawanie i nazywanie środków poetyckich
 d. Redagowanie opowiadania, opisu obrazu , instrukcji, opisu postaci, sprawozdania,
zawiadomienia, zaproszenia , listu

2. Czytanie i słuchanie różnych tekstów literackich
 a. Czytanie głośne wyraziste
 b. Czytanie ciche ze zrozumieniem
 c. Czytanie lektur według obowiązującego terminarza


3. Poznawanie, odczytywanie i próba interpretowania różnych tekstów kultury.
 a. Składniki dzieła filmowego, rodzaje filmów, język filmu
 b. Składniki spektaklu, język teatru
 c. Słuchowisko radiowe


4. Znajomość i stosowanie terminów gramatycznych i wiadomości o języku.
 a. Odmiana rzeczownika przez przypadki, funkcja w zdaniu
 b. Przymiotnik jako określenie rzeczownika
 c. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.
 d. Czasownik , odmiana i funkcja w zdaniu
 e. Budowa zdania – podmiot, orzeczenie, określenia
 f. Rodzaje wypowiedzeń


5. Zasady ortograficzne i ich stosowanie
POWTÓRZENIA I PRACE KLASOWE (ZAKRES MATERIAŁU)
Sprawdzian kontrolny nr 1 „ Oś czasu-Jan Kochanowski”
Cechy fraszki, analiza literacka wierszy, umiejętność czytania ze zrozumieniem, słowotwórstwo;
wyraz podstawowy i pochodny, odmiana rzeczownika.
Sprawdzian nr 2 „Od Lancea do Lansu” Powtórzenie wiadomości o synonimach i antonimach,
pojęcie związku frazeologicznego , wyjaśnienie znaczenia związków frazeologicznych, utrwalenie
wiadomości o liczebniku, środki stylistyczne w zdaniu.
Sprawdzian nr 3” Jak ocalał świat”?
Utrwalenie wiadomości o gatunkach literackich-fantastyka naukowa, analiza literacka wierszy,
rodzaje rymów. Utrwalenie wiadomości o czasownikach.
Sprawdzian kontrolny nr.4 „Słoń”
Zdania bezpodmiotowe, podmiot domyślny, rodzaje orzeczeń. Pisownia zakończeń -stwo, dztwo,
-ctwo, redagowanie pism użytkowych-sprawozdanie/reportaż/
Sprawdzian nr 5 „ Może teraz kosmos”
Pisownia nazw geograficznych, charakterystyka bohatera, mowa zależna i niezależna
Dwa dyktanda w miesiącu utrwalające zasady pisowni.


7. Podręczniki obowiązkowe zestaw podręczników „Jutro pójdę w świat”:
?? Podręcznik
?? Zeszyt ćwiczeń


8. WYMAGANIA FORMALNE:
 a) zeszyty przedmiotowe w linię, format przynajmniej A5, grubość do 60 kartek
 b) zeszyty do dyktand
 c) obecność na lekcjach obowiązkowa
 d) dla chętnych zeszyt lektur dodatkowych


9. FORMY SPRAWDZANIA UMIEJĘTNOŚCI:
 k) odpowiedzi ustne krótka odpowiedź związana z wyjaśnieniem toku rozumowania lub
omawianego problemu, aktywność na lekcji, dłuższa samodzielna wypowiedź np.
opowiadanie twórcze lub odtwórcze, udział w dyskusji.
 l) kartkówki ( mogą być niezapowiadane) sprawdzające poziom opanowania wybranych
treści programowych, sprawdzające samodzielność wykonania pracy domowej
 m) prace klasowe – (sprawdziany) zapowiadane przynajmniej tydzień wcześniej
(adnotacja w dzienniku)
poprzedzone powtórzeniem wiadomości, obejmujące kilka zagadnień programowych
 n) prace domowe sprawdzane i omawiane
 o) test umiejętności na koniec I semestru, roczny test umiejętności


10. INNE ZRÓDŁA OCENY:
 k) praca na lekcji tak
 l) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych tak
 m) osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych tak
 n) wykonywanie pomocy szkolnych prace plastyczne tematycznie związane z treściami
programowymi, np. komiks, kartka świąteczna, afisz.
 o) ocena zeszytu przedmiotowego tak


11. Ilość nieprzygotowań w semestrze 3 (każde kolejne nieprzygotowanie – ocena
niedostateczna)
W przypadku ucieczki z pracy klasowej, nauczyciel ma prawo wstawić uczniowi ocenę
niedostateczną.
Za niesamodzielność na pracy klasowej uczeń/uczniowie przerywają pisanie i otrzymują
ocenę niedostateczną.
Udowodnienie przepisywania pracy domowej skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej
przez ucznia spisującego oraz ucznia, który na to zezwolił użyczając zeszytu.


12. Oceny wystawiane są zgodnie z przedmiotowymi kryteriami ocen, uzgodnionymi
z zespołem przedmiotowym oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania