INFORMACJA O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH ORAZ
SPOSOBACH SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

1. Przedmiot język polski
2. Klasa piąta
3. Tygodniowy wymiar godzin  2 (dla porównania - w szkole w Polsce-5)
4. Numer programu /data zatwierdzenia DKW – 4014 – 34/99
5. Rozkład materiału /główne wymagania edukacyjne


1. Doskonalenie różnych form wypowiedzi ustnej i pisemnej.
 a. powitania i pożegnania, intencja wypowiedzi, opowiadanie ustne i pisemne.
 b. Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych gatunków literackich: bajka, powieść, baśń,
legenda, mit
 c. Rozpoznawanie i nazywanie środków poetyckich
 d. Redagowanie opowiadania, opisu obrazu , instrukcji, opisu postaci, sprawozdania,
zawiadomienia, zaproszenia , listu


2. Czytanie i słuchanie różnych tekstów literackich
 a. Czytanie głośne wyraziste
 b. Czytanie ciche ze zrozumieniem
 c. Czytanie lektur według obowiązującego terminarza


3. Poznawanie, odczytywanie i próba interpretowania różnych tekstów kultury.
 a. Składniki dzieła filmowego, rodzaje filmów, język filmu
 b. Składniki spektaklu, język teatru
 c. Słuchowisko radiowe


4. Znajomość i stosowanie terminów gramatycznych i wiadomości o języku.
 a. Odmiana rzeczownika przez przypadki, funkcja w zdaniu
 b. Przymiotnik jako określenie rzeczownika
 c. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.
 d. Czasownik , odmiana i funkcja w zdaniu
 e. Budowa zdania – podmiot, orzeczenie, określenia
 f. Rodzaje wypowiedzeń


5. Zasady ortograficzne i ich stosowanie


POWTÓRZENIA I PRACE KLASOWE (ZAKRES MATERIAŁU)
Sprawdzian nr.1 „O prawdzie i bajce”
Cechy bajki, środki poetyckie w poezji, rodzaje wypowiedzeń, redagowanie pism użytkowych.
Sprawdzian nr.2 „Ganek”
Analiza literacka wierszy, , rytm i rym w wierszu, związki wyrazowe w zdaniu, redagowanie opisu
obrazu.
Sprawdzian nr.3”W poszukiwaniu rozumnych istot we wszechświecie”
Utrwalenie wiadomości o mitach, czytanie ze zrozumieniem, grupa podmiotu i grupa orzeczenia,
Sprawdzian nr.4”Pieśni o wodzu miłym”
Doskonalenie nauki czytania ze zrozumieniem, odmiana przez przypadki, temat i końcówka,
oboczności, związki frazeologiczne w zdaniu, wyrażenia przyimków.
Sprawdzian nr.5 „ 2006 rok Rokiem Języka Polskiego”
Doskonalenie czytania ze zrozumieniem, odmiana przymiotników, utrwalenie wiadomości o
czasownikach. Dwa razy w miesiącu dyktando-różne zasady ortografii.


7. Podręczniki obowiązkowe zestaw podręczników „Jutro pójdę w świat”:
?? Podręcznik
?? Zeszyt ćwiczeń


8. WYMAGANIA FORMALNE:
 a) zeszyty przedmiotowe w linię, format przynajmniej A5, grubość do 60 kartek
 b) zeszyty do dyktand
 c) obecność na lekcjach obowiązkowa
 d) dla chętnych zeszyt lektur dodatkowych


9. FORMY SPRAWDZANIA UMIEJĘTNOŚCI:
 f) odpowiedzi ustne krótka odpowiedź związana z wyjaśnieniem toku rozumowania lub
omawianego problemu, aktywność na lekcji, dłuższa samodzielna wypowiedź np.
opowiadanie twórcze lub odtwórcze, udział w dyskusji.
 g) kartkówki ( mogą być niezapowiadane) sprawdzające poziom opanowania wybranych
treści programowych, sprawdzające samodzielność wykonania pracy domowej
 h) prace klasowe – (sprawdziany) zapowiadane przynajmniej tydzień wcześniej
(adnotacja w dzienniku)
poprzedzone powtórzeniem wiadomości, obejmujące kilka zagadnień programowych
 i) prace domowe sprawdzane i omawiane
 j) test umiejętności na koniec I semestru, roczny test umiejętności


10. INNE ZRÓDŁA OCENY:
 f) praca na lekcji tak
 g) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych tak
 h) osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych tak
 i) wykonywanie pomocy szkolnych prace plastyczne tematycznie związane z treściami
programowymi, np. komiks, kartka świąteczna, afisz.
 j) ocena zeszytu przedmiotowego tak


11. Ilość nieprzygotowań w semestrze 3 (każde kolejne nieprzygotowanie – ocena
niedostateczna)
W przypadku ucieczki z pracy klasowej, nauczyciel ma prawo wstawić uczniowi ocenę
niedostateczną.
Za niesamodzielność na pracy klasowej uczeń/uczniowie przerywają pisanie i otrzymują
ocenę niedostateczną.
Udowodnienie przepisywania pracy domowej skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej
przez ucznia spisującego oraz ucznia, który na to zezwolił użyczając zeszytu.


12. Oceny wystawiane są zgodnie z przedmiotowymi kryteriami ocen, uzgodnionymi
z zespołem przedmiotowym oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania.